Det handlar om två stolpar till Svenska Kraftnäts nyligen byggda 400 kV-ledning Sydvästlänken. Båda har kreosotslipers som fundament, en metod som ifrågasatts men som tillåtits i vissa fall där det bedöms vara liten risk för spridning till mark och dricksvatten.

Det hela är anmält som en miljöskada av fastighetsägaren Boine Irebo vid Mossebosjön.

Han och en granne har uppmärksammat en brunaktig fällning som rinner ut från fundamentet till en av stolparna, vidare ner i ett dike som har avrinning ut i sjön.

Artikelbild

Corren augusti 2016.

– Jag har krävt att miljökontoret vidtar åtgärder, men där hänvisar man till Svenska Kraftnät. Ingenting händer, tycker Boine Irebo.

Han har tidigare kritiserat både Svenska Kraftnät och kommunen i samband med att ledningen byggdes. En av stolparna på hans mark fick en kreosotinpregnerad träbädd trots att det inte var tänkt så från början. Där skulle man förankrat stolpen i berget, men det visade sig inte gå på grund av bergets porösa struktur. Kommunen fick veta detta först efter att en granne med egna ögon sett när träbjälkarna grävdes ner. Misstaget har beklagats av Svenska Kraftnät.

Det är just den stolpe där det läcker ut något brunt i diket och vidare ut i sjön.

Boine och hans grannar är oroliga för sitt grundvatten och för vattnet i sjön. Corren skrev om deras farhågor sommaren 2016.

Jenny Asp-Andersson är chef för miljökontoret i Mjölby/Boxholm. Boine Irebo har överklagat ett beslut som hon tog i juni 2016 om att inte kräva ett samråd i efterhand med Svenska Kraftnät om den felaktigt byggda stolpen. Länsstyrelsen gav honom rätt och har nu upphävt beslutet. Miljönämnden måste återuppta ärendet och "vidta tillsynsåtgärder för att säkerställa att en kontroll av eventuell spridning av de miljö- och hälsoskadliga ämnen som kreosot innehåller sker".

Boine har fått Svenska Kraftnät att bekosta en konsultutredning. Ett färdigt kontrollprogram finns framtaget för att under fyra år mäta eventuella skador på grund- och ytvatten. Därefter ska resultaten utvärderas och eventuella åtgärder göras.

– Det är en mycket bra utredning av Tyréns, som är kunniga på området, säger Boine Irebo som själv varit behjälplig i arbetet med rapporten.

I ett mejl skriver Jenny Asp-Andersson att Svenska Kraftnät ska revidera kontrollprogrammet. Miljökontoret kommer att besluta om "ett föreläggande mot Svenska Kraftnät om att följa kontrollprogrammet".

Enligt en mejlkonversation mellan Svenska Kraftnät och Boine kommer man inte att fullfölja ett så omfattande kontrollprogram som Tyréns föreslagit. Lars Palmqvist, som sysslar med markåtkomst och skadereglering på den statliga myndigheten, skriver att man endast kommer att utföra det man tidigare lovat: två prov med sex månaders mellanrum vid stolparna och i sjön – för att analysera förekomst av PAH i ytvatten.

Lars Palmqvist hänvisar också till en dom i Mark- och miljödomstolen om att Svenska Kraftnät ska gräva upp gamla kreosotslipers. Den domen har man överklagat. "När vi får besked från domstolen, och beroende på hur utslaget blir, kommer vi att se över om vi ska göra mer omfattande analyser..."

Svenska Kraftnäts presstalesperson Olof Klingvall skriver till Corren att "vi vill undersöka om det är som vi tror, att spridningen från fundamenten är mycket liten. Om åtgärder krävs genomför vi såklart sådana".

Provtagning i grundvatten avser man inte att göra. Men Boine Irebo vill att ärendet ska tas upp i kommunens miljönämnd, inte beslutas av miljöchefen själv. Han menar att Jenny Asp-Andersson är jävig för att hon vill skydda sina egna tidigare, som han tycker, felaktiga beslut. Anmälan om jäv har dock avvisats av länsstyrelsen.